Home / Բանակ / Իրավապաշտպան լինելն ամոթ է

Իրավապաշտպան լինելն ամոթ է

Հելսինկյան ասոցիացիայի հիմնադիր Միքայել Դանիելյանի 2013 թվականի հարցազրույցը Լալա Ասլիկյանին: Միկան կյանքից հեռացավ զրույցից երեք տարի անց: